Dit competentieveld bevat geen generieke maar beroepsspecifieke internationale competenties. In ons project gaat om de internationalisering en interculturalisering van de opleidingsinhouden en van het beroepsveld. In de literatuur wordt ook verwezen naar disciplinary learning of disciplinary knowledge (1). We kiezen in dit project voor 'internationale vakkennis' of 'international disciplinary learning'.

Deze internationale beroepsspecifieke competenties zijn door en door verbonden met het studiedomein. Een student uit de lerarenopleiding heeft na een verblijf in een ander land een beter zicht op het onderwijssysteem in het betreffende land. Een architect verrijkt in Japan zijn inzichten in ruimtelijke ordening uit zijn opleiding in Vlaanderen. Internationale vakkennis is dan ook bijzonder voor elke opleiding.

In de literatuur is dit veld minder eenduidig en uitdrukkelijk beschreven dan bijv. de interculturele competentie. Binnen dit project betreft dit veld van internationale competenties : kennis hebben van internationale evoluties op het beroep of de discipline, inzicht hebben in de culturele fundamenten (of het paradigma) van de discipline en het beroepsveld, het kennen van en handelen naar de internationale kaders, normen en richtlijnen voor het beroep, doorgaans gedefinieerd door internationale (beroeps-)organisaties, en tenslotte inzichten hebben in gelijkenissen en verschillen van de discipline en het beroepsveld in andere landen / culturen.

Binnen dit ICOM-project operationaliseren we het veld 'internationale vakkennis' dus als volgt:

zijn vakgebied in een internationale context kunnen plaatsen De student kan aangeven in hoeverre de beroepsbeoefening in zijn thuisland en een concrete beroepssituatie wordt beïnvloed door internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
de cultuurgebondenheid van zijn discipline zien De student kan fundamentele assumpties aangaande het mens- of wereldbeeld binnen zijn vakgebied expliciteren en deze vooronderstellingen in een historische context plaatsen.
kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
internationale organisaties relevant voor de discipline kennen De student kan de invloed van internationale beroeps- en belangenorganisaties op de beroepsbeoefening in zijn thuisland expliciteren.

Een onderbouwde analyse van het ICOM-veld 'internationale vakkennis' vindt u hier.

__________________________________________________________________________________________

(1) Meyer-Lee, Elaine, Evans, Joy (2007). “Areas of study in outcomes assessment.” In M. Bolen (Ed.), A guide to outcomes assessment in education abroad (pp. 23-60). Carlisle, PA: The Forum on Education Abroad.

casino metropol casino maxi