Good Practices

 

GROEP T - Leuven Education College


lerarenopleiding


Doelgroep Studenten van de lerarenopleiding (kleuter - lager - secundair)
Activiteiten 'groept@dewereld' is een project waarbij alle laatstejaarsstudenten in kleine teams min. 1 week over de grens moeten gaan tijdens het laatste semester.

Tijdens het 1e semester dienen zij een projectgroep te vormen en een school over de grens te zoeken. Daar zullen ze de volledige cyclus voor actieonderzoek moeten realiseren. Voorbereidingen hiertoe gebeuren al tijdens het eerste semester:
- inleidend hoorcollege
- workshops rond actieonderzoek
- school vinden, afspraken maken en schoolfiche indienen
- literatuurstudie, actiegerichte onderzoeksvraag definiëren, hypothese formuleren en concept voor interventieplan uitwerken
- projectaanvraag opstellen en bespreken met tutor
- projectplan opstellen en bespreken met tutor

Tijdens het tweede semester trekt elke projectgroep dan min. 1 week over de grens om er in een school het eigenlijke actieonderzoek uit te voeren. Dat start met het hanteren van de vooraf uitgewerkte onderzoeksmethodieken (observatie, enquête, interview), gevolgd door interpretatie van de verzamelde data, finetunen van interventieplan om tenslotte de interventie effectief te realiseren én nadien terug te blikken, te evalueren (door opnieuw de onderzoeksmethodieken te hanteren) en te reflecteren

- de projectconclusie dient dan voor de examenzittijd van juni te worden ingediend

- afsluitende evaluatie: elke projectgroep presenteert zijn projectrealisatie voor duo's van tutoren en voor een andere projectgroep die ook die projectconclusie moet gelezen hebben en vooraf een aantal vragen moet voorbereid hebben

- peer assessment online teneinde appreciatie te kennen van de projectleden
Overige Alles verloopt via een specifieke Toledo-stek waarop iedere projectgroep een blog krijgt.

Taalvaardigheid

een tekst schrijven in een andere taal
een vreemde taal spreken
gesproken tekst in een vreemde taal kunnen begrijpen
een tekst geschreven in een andere taal begrijpen

Interculturele competentie

culturele zelfkennis
culturele flexibiliteit
culturele veerkracht
culturele ontvankelijkheid
culturele kennis
culturele relationele competentie
culturele communicatieve competentie
culturele conflicthantering
multiperspectiviteit

Global engagement

zich internationaal oriënteren
een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale onderwerpen
een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale onderwerpen
maatschappelijke betrokkenheid tonen

Persoonlijke groei

zelfstandig functioneren
samenwerken en netwerken
zelfvertrouwen hebben
zich flexibel opstellen
andere perspectieven onderzoeken
creativiteit tonen
een duidelijk toekomstbeeld hebben
zich handhaven in stressvolle situaties

Internationale vakkennis

zijn vakgebied in een internationale context kunnen plaatsen
de cultuurgebondenheid van zijn discipline zien
kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen
internationale organisaties relevant voor de discipline kennen

[ 2014 ]
casino metropol casino maxi