De internationale dimensie in het hoger onderwijs krijgt sinds het begin van de jaren ´80 steeds meer aandacht als gevolg van verschillende technologische, socio-economische (migratiestromen, economisch aangestuurde mondialisering met verregaande culturele gevolgen) en politieke ontwikkelingen (bijv. rol van internationale organisaties) (Flanders Knowledge Area vzw, 2012). Deze prioriteit werd in het verdrag van Leuven in concrete doelstellingen gegoten om tegen 2020 ten minste 20 % van de studenten een studieperiode in het buitenland te laten doorbrengen. Naast deze cijfermatige aandacht vanuit het beleid, ontstond in de hogeronderwijswereld meer en meer de behoefte om de internationale dimensie onderwijskundig te onderbouwen in functie van een kwaliteitsvolle integratie in de opleidingen. Deze onderwijskundige verankering van de internationale dimensie roept allereerst de volgende vragen op: Wat willen we concreet bereiken? Wat willen we dat de uitgaande studenten kennen en kunnen?

Teneinde internationale competenties af te bakenen en te definiëren enerzijds en deze te onderzoeken in de praktijk van het Vlaamse hoger onderwijs, stellen we de volgende vragen:

  • Hoe worden internationale competenties opgevat door beleidsmakers die mede vorm geven aan internationalisering in het hoger onderwijs en onderzoek? Hoe vullen we deze internationale competenties concreet in?
  • Wat wijst onderzoek naar de leereffecten door een internationale ervaring bij hoger onderwijsstudenten uit?
  • Hoe worden internationale competenties binnen afzonderlijke opleidingen opgevat en geïntegreerd in het curriculum?

Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelen wij binnen het OOF-project Internationale competenties (ICOM): Naar een krachtige internationale dimensie in de opleidingen 2 een conceptueel kader rond internationale competenties dat onderbouwd is door deskresearch, onderzoek bij studenten en door de analyse van de leeruitkomsten rond het proces van internationalisering bij verschillende opleidingen.


pdf List of ICOMs (2).pdf (05/12/2014 14:14 ♦ 577 kB)
pdf Framework ENG version.pdf (05/12/2014 14:14 ♦ 252 kB)
pdf 1106ENGLISH T1 research .pdf (05/12/2014 14:15 ♦ 664 kB)
casino metropol casino maxi