Good Practices

 

UC Leuven-Limburg


Bachelor in Onderwijs, Lager Onderwijs


Doelgroep Studenten derde opleidingsfase Bachelor in Onderwijs, Lager Onderwijs (verplicht onderdeel van de bachelorproef)
Activiteiten Voorbereidende (kennis-)opdrachten, groepswerk, debat, nawerking (reflectie n.a.v. de lessen). Studenten houden een soort dagboek bij (schriftelijk). Vr de start van alle lessen schrijven zij een visie en op het einde schrijven zij opnieuw een visie nadat alle inhouden verwerkt zijn en deze visie verder heeft kunnen 'rijpen' tijdens stages.
Overige Tijdens de lessen wordt vooral divergent denken over het onderwijs in de 21e eeuw gestimuleerd aan de hand van internationale perspectieven (internationale maatschappelijke trends en uitdagingen voor onderwijs, vergelijken onderwijssystemen, Europese beleidskaders en standaarden)

Taalvaardigheid

een tekst schrijven in een andere taal
een vreemde taal spreken
gesproken tekst in een vreemde taal kunnen begrijpen
een tekst geschreven in een andere taal begrijpen

Interculturele competentie

culturele zelfkennis EN
culturele flexibiliteit
culturele veerkracht
culturele ontvankelijkheid
culturele kennis
culturele relationele competentie
culturele communicatieve competentie
culturele conflicthantering
multiperspectiviteit

Global engagement

zich internationaal orinteren
een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale onderwerpen
een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale onderwerpen
maatschappelijke betrokkenheid tonen

Persoonlijke groei

zelfstandig functioneren
samenwerken en netwerken
zelfvertrouwen hebben
zich flexibel opstellen
andere perspectieven onderzoeken
creativiteit tonen
een duidelijk toekomstbeeld hebben
zich handhaven in stressvolle situaties

Internationale vakkennis

zijn vakgebied in een internationale context kunnen plaatsen
de cultuurgebondenheid van zijn discipline zien
kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen
internationale organisaties relevant voor de discipline kennen

[ 2014 ]
casino metropol casino maxi